Cục sở hữu trí tuệ Công nhận Logo LEPROCONS thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dưng Lepro Việt Nam

Ngày 23/10/2015 Công ty CP XD Lepro  Việt Nam được Cục sở hữu trí tuệ Công nhận Logo LEPROCONS thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dưng Lepro Việt Nam